HONDA NSF250R

Engine Honda
52 hp - 13.500 RPM
4Strokes - 80 KG

2015
1800
250cc
Race Bike
Used
AMGP561

Engine Honda
52 hp - 13.500 RPM
4Strokes - 80 KG

HONDA NSF250R

Engine Honda
44 hp - 13.200 RPM
4Strokes - 80 KG

2016
0 km
250cc
Race Bike
New
AMGP565

Engine Honda
44 hp - 13.200 RPM
4Strokes - 80 KG

NEW
KTM MOTO3

Engine KTM
56 hp - 13.500 RPM
4Strokes - 85 KG

2014
1800
250cc
Race Bike
Used
AMGP582

Engine KTM
56 hp - 13.500 RPM
4Strokes - 85 KG

NEW
KALEX KTM MOTO3

Engine KTM
54 hp - 13.500 RPM
4Strokes - 85 KG

2013
1800
250cc
Race Bike
Used
AMGP581

Engine KTM
54 hp - 13.500 RPM
4Strokes - 85 KG